Европейски парламент

МЕНЮ
Назад

Пленарни заседания

Разисквания

17:00 23:00

 • Възобновяване на сесията и ред на работа

 • IMCO

  Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз
  A8-0201/2018  ***I
  Anna Maria Corazza Bildt

 • Изпълнението на насоките на Съвета за ЛГБТИ във връзка с положението в Чечения
  O-000072/2018
  Комисията
  GUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

 • Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)