Европейски парламент

МЕНЮ
Назад

Пленарни заседания

Разисквания

17:00 23:00

 • Възобновяване на сесията и ред на работа

 • Общо разискване - Европейска информационна система за съдимост
 • LIBE

  Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)
  A8-0219/2016  ***I
  Daniel Dalton

 • LIBE

  Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN)
  A8-0018/2018  ***I
  Daniel Dalton

 • CULT

  Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“
  A8-0079/2019  ***I
  Michaela Šojdrová

 • AFCO

  Европейската гражданска инициатива
  A8-0226/2018  ***I
  György Schöpflin

 • ITRE

  Акт на ЕС за киберсигурността
  A8-0264/2018  ***I
  Angelika Niebler

 • Общо разискване - Европейски семестър за координация на икономическите политики
 • ECON

  Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.
  Tom Vandenkendelaere

 • EMPL

  Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
  Marian Harkin

 • Общо разискване - Виетнам
 • INTA

  Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия
    ***
  Heidi Hautala

 • INTA

  Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция)
  Heidi Hautala

 • Кратко представяне на следните доклади:
 • AFET

  Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия
  A8-0073/2019
  Sandra Kalniete

 • AFET

  Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество
  A8-0075/2019
  Soraya Post

 • Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)